Kennel Gula Stugans hemsida

Ögon mm

Några av de vanligaste defekter hos sheltie. Eng: The most common defects on sheltie

Länk till SSSKs beskrivning om sjukdomar:
Link to SSSKs description of deseaces on shetie and more
http://www.sssk.org/RAS_shetland_sheepdog_2011.pdf

Eng version of text below at the bottom

Nya forskningsrön:
Detta är skrivet av Berit Wallin en duktig ögonveterinär mfl

Tidigare trodde man att CEA var ett recessivt anlag men ny forskning gjord av Berit Wallin Håkansson, Nils Wallin Håkansson och Åke Hedhammar tyder på att det istället följer en polygen arvsgång.
Med det menas att sjukdomen inte träder fram förrän en kombination av flera arvsanlag uppträder samtidigt. Lite förenklat betyder det att en hund alltså kan bära på en pusselbit av sjukdomen men inget händer om den paras med en tik som bär på samma bit av anlaget. Om han däremot skulle korsas med en tik som bär på den andra uppsättningen gener, eller pusselbitar, blossar fenomenet upp.
– Det är en av anledningarna till att man aldrig kan garantera att man får friska valpar efter friska föräldrar, säger Berit Wallin Håkansson, och tillägger att CEA främst inte är ett problem för hunden utan för avelsarbetet.
– Nästan alla hundar förblir opåverkade, det är ju ingen krämpa som är smärtsam, säger hon.

Länk till sidan:
http://www.proteamonline.se/customers/content.asp?Id=1935&ContentId=46040

Jag har främst skrivit om det jag råkat ut för, men fler sjukdomar el fel finns.


CEA = alla former inom CEA: Crd, Colobom, näthinneavlossning mm

Crd är definitivt det vanligaste felet en sheltie kan ha, men i gengäld är det i de allra flesta fall totalt ofarligt och det märks inte alls på hunden(enl vet Eva Gustavsson)
Colobom förekommer oxå men inte så mycket, även det är oftast ofarligt och hunden far inte illa av det(enl vet Eva Gustavsson)

Colobom: Det finns värre ögonproblem men det går jag inte in på här, då jag aldrig fått ngn valp med värre åkomma än dessa två typer o det var först i år jag fick en valp med Colobom.
Det finns en del kommentarer från människor som har dessa två felen och hur de ser på saken, på webben, sök på ngn av ögonsjukdomarna så hittar Ni.

Mina valpar: Jag har på mer än 15 år och 60valpar bara haft 1 med colobom o 15 med Crd, vilket förmodligen är ett ganska normalt utfall av sjukdomarna, men valparna är inte sämre för det, de är bara sämre avelsdjur, även om det är tillåtet att använda hundar med Crd i avel, så är det ju önskvärt att det mest används Ua-hundar i aveln, men det finns ju mer att tänka på, så ibland kan det inte helt undvikas.

Genetiskt fria: Det finns väldigt få som är genetiskt fria från CEA och som inte kan ge valpar med ngn form av CEA. De allra flesta avelsdjur kan ge ngn form av CEA, tyvärr. Däremot så är de hundar som har ngn form av CEA, fullgoda sällskapshundar o träningskamrater. De ser oftast inte sämre för att de har Crd el t.o.m colobom(förutsatt att det inte sitter över synnerven).


Ögon: Är Du osäker så kontakta veterinären som ögonlyst valpen för de har oftast en kopia på ögonlysnings-pappret så de kan gå tillbaks o titta vid ev frågor.

Testiklar: Testiklar som inte är på plats vid 8v, är oxå ett problem inom sheltien, hur stort vet jag ej, för det pratas det inte så mkt om.

Felväxande ögonhår: Felväxande ögonhår där hunden blir irriterad i ögat av o till är ngt som de ibland kan ha.

HD: Även HD förekommer, men då i så pass liten skala att vi inom sheltie inte ens har ett "program" för det, så att alla måste röntga.

________________________________________

Eng

New resurch:  This is written by Berit Wallin a scilled eye-veterinarian and others

Earlier everyone thought that CEA vas a recessiv gene but new resurch made by Berit Wallin Håkansson, Nils Wallin Håkansson and Åke Hedhammar suggests it follows a polygenetic path.
That means simply that it won't show on the dog, until a kombination of several genes, shows themselves at the same time.
To describe it in a simpler way, it means that a dog can have one peace of the puzzel, for the sickness, but nothing happens if it is mated with a dog that carries the same peace of gene. But if it would be mated with a dog that carries the other genes, or peaces, the diseace will flair up.


– That is one cause that won't allow you to garantee healthy puppies after two healthy parents, says Berit Wallin Håkansson, and adds that CEA isn't mostly a problem for the dog, but to breeding.
– Allmost all dogs are unaffected, it is not painful, she says.

Link to her article: (in swedish)
http://www.proteamonline.se/customers/content.asp?Id=1935&ContentId=46040

I have mostly written about what I've experienced, but there are more diseases.


CEA = all forms of CEA: Crd, Colobom, näthinneavlossning mm

Crd: Crd is definitivly the most common problem in a sheltie-eye but on the other hand is it, in most cases, totally harmless and it doesn't show on the dog(according to vet Eva Gustavsson).

Colobom: Colobom does also exist, but not so many, even that is mostly, unharmful to the dog, and the dog doesent feel bad from it(acc to vet Eva Gustavsson)
There are more eyeproblems, but I'm not going to present them here, because they are so rare.
because I never have got a puppy with graver condition than these two types in the CEA-group and it was this year for the first time I did get a puppy with Colobom.
If you are interested in comments from people that have colobom themselves, for example, you can search for CEA and find what these people have to say about the deseaces on the web.

My puppies: I have in my 15 years as sheltie-breeder only had 1 puppy with colobom and 15 with Crd, witch I beleave is a quite normal outcome of the deseaces, but the puppies are still very good pets and playmates, they are only not as good breedingdogs, even if we are allowed to use them in breeding, it wood be best to use dogs that has Ua(no falts) on the eyes, but there are a lot more to consider, therefore it can't be helped that a few of the ones with Crd will be used.

Geneticly free: There are very few, that are geneticly free from CEA, so that they can't give anything in the CEA-group to it's puppies. Most breeding dogs can produce puppies with some kind of CEA, unfortunatly. On the other hand, the dogs with some kind of CEA, are perfect as pets and trainingpartners. Mostly they don't see less with their eyes because they have Crd or Colobom(It's important that the colobom isn't located directly on the optic nerve)

CEA = all types of CEA: Crd, Colobom, cornea-disruption and more. There are very few, that are geneticly free from CEA, and that couldn't produce puppies with some type of the decease. Most breeding dogs are capable of giving some type of CEA to it's puppies, unfortunately. These dogs that are affected, may not be so good for breeding, but make perfectly good pets and playmates.
Most of the times they don't see any less than the others, even if they have Crd or even colobom(as long as it isn't positioned directly over the optic nerve).

If you are unsure or have questions you should call the veterinarian that checked your puppy when it was around 7-8 weeks of age.

Testicals: Testicals that aren't in place when the puppy has reached 8 weeks, is also a problem in shelties, how big I don't know, because it's not very much spoken of. 

HD: Even HD exists, but in such small numbers that we don't even have a "program" for it, in witch everyone would have to exray their dogs, but so far it doesen't seem nessesary.